Algemene voorwaarden

De werkzaamheden door Konsider worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van eerste herziening van De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur (hierna DNR 2011), zoals deze op 3 juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.

Uit de jurisprudentie volgt dat het aan de wederpartij mededelen dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij de griffie van een rechtbank, onvoldoende wordt geacht voor gebondenheid aan de algemene voorwaarden. De wederpartij heeft in een dergelijk geval de geldigheid niet aanvaard. Tegelijkertijd volgt uit de rechtspraktijk volgt dat het niet reageren op een verwijzing naar algemene voorwaarden geldt als een aanvaarding van de algemene voorwaarden.

De DNR 2011 is online te raadplegen.

Ga terug naar home pagina